Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('user', '1', 'https://www.comoditahome.com/author/cmdadmin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '2016-10-12 09:11:01', '2022-06-08 11:40:32', '2', '45:74c1ff54f8422ec2e02e810198f0dd5a', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `has_ancestors`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '33493', 'page', 'https://www.comoditahome.com/', '52', '60', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', 'Comodita Home Official Website', NULL, '%%sitename%% %%sep%% Dyshek, Jorgan, Jastek dhe Akesorë', 'Comodita Home, tashmë prezent në 4 shtete të Europës. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Gjermani. Së shpejti edhe në vende të tjera të Europës.', 'Comodita Home Official Website', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2022-06-08 11:40:32', '2022-05-09 13:07:03', '2', '', '29:52794da1fde6fa1bc7f9e14e8c4411a5', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Comodita Home Official Website - Dyshek, Jorgan, Jastek dhe Akesorë

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('user', '1', 'https://www.comoditahome.com/author/cmdadmin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '2016-10-12 09:11:01', '2022-06-08 11:40:32', '2', '45:74c1ff54f8422ec2e02e810198f0dd5a', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '33493', 'page', 'https://www.comoditahome.com/', '52', '60', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', 'Comodita Home Official Website', NULL, '%%sitename%% %%sep%% Dyshek, Jorgan, Jastek dhe Akesorë', 'Comodita Home, tashmë prezent në 4 shtete të Europës. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Gjermani. Së shpejti edhe në vende të tjera të Europës.', 'Comodita Home Official Website', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2022-06-08 11:40:32', '2022-05-09 13:07:03', '2', '29:52794da1fde6fa1bc7f9e14e8c4411a5', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('user', '1', 'https://www.comoditahome.com/author/cmdadmin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '2016-10-12 09:11:01', '2022-06-08 11:40:32', '2', '45:74c1ff54f8422ec2e02e810198f0dd5a', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '33811', 'attachment', 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', '33811', 'attachment-image', '{\"width\":180,\"height\":87,\"url\":\"https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png\",\"path\":\"/home/cmd/ks.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png\",\"size\":\"full\",\"id\":33811,\"alt\":\"\",\"pixels\":15660,\"type\":\"image/png\"}', 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', '33811', 'attachment-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL 02', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '33493', NULL, 'inherit', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2022-05-26 10:10:04', '2022-05-26 10:10:04', '2', '90:2d455427d6700a8362ea4fba5a86aa2c', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `title`, `breadcrumb_title`, `permalink`, `blog_id`, `description`, `is_robots_noindex`, `open_graph_title`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_description`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('home-page', '%%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%%', 'Comodita Home', 'https://www.comoditahome.com/', '1', '', '0', '%%sitename%%', '', '0', '', NULL, NULL, NULL, NULL, '2', '29:52794da1fde6fa1bc7f9e14e8c4411a5', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('user', '1', 'https://www.comoditahome.com/author/cmdadmin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '2016-10-12 09:11:01', '2022-06-08 11:40:32', '2', '45:74c1ff54f8422ec2e02e810198f0dd5a', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '33493', 'page', 'https://www.comoditahome.com/', '52', '60', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, 'first-content-image', 'Comodita Home Official Website', NULL, '%%sitename%% %%sep%% Dyshek, Jorgan, Jastek dhe Akesorë', 'Comodita Home, tashmë prezent në 4 shtete të Europës. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Gjermani. Së shpejti edhe në vende të tjera të Europës.', 'Comodita Home Official Website', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2022-06-08 11:40:32', '2022-05-09 13:07:03', '2', '29:52794da1fde6fa1bc7f9e14e8c4411a5', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `object_published_at`, `object_last_modified`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('user', '1', 'https://www.comoditahome.com/author/cmdadmin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/8fdd57fe8a2fd91191c843dd5d336433?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '2016-10-12 09:11:01', '2022-06-08 11:40:32', '2', '45:74c1ff54f8422ec2e02e810198f0dd5a', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')

Gabim baze të dhënash WordPress-i: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '33811', 'attachment', 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', NULL, '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', '33811', 'attachment-image', '{\"width\":180,\"height\":87,\"url\":\"https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png\",\"path\":\"/home/cmd/ks.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png\",\"size\":\"full\",\"id\":33811,\"alt\":\"\",\"pixels\":15660,\"type\":\"image/png\"}', 'https://www.comoditahome.com/wp-content/uploads/2022/05/COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL-02.png', '33811', 'attachment-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'COMODITA_HOME_LOGO_KS_MK_AL 02', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '33493', NULL, 'inherit', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2022-05-26 10:10:04', '2022-05-26 10:10:04', '2', '90:2d455427d6700a8362ea4fba5a86aa2c', '2022-06-28 02:43:49', '2022-06-28 02:43:49')