УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА COMODITA HOME

Условите за употреба претставуваат правно обврзувачки договор склучен помеѓу COMODITA HOME / БЛУ ЧИП  ДООЕЛ (во натамошниот текст, Давател на услуги на страницата, Ние, Нас) и Клиентот (Изведувач).

Почитувањето на нашите Услови на употреба и Политиката за приватност е задолжително за пристап до и користење на оваа веб-страница, која е во сопственост и управувана од БЛУ ЧИП  ДООЕЛ. Условите на употреба се применети на колективни деловни трансакции помеѓу Нас и Клиентот. Тие се однесуваат на целата деловна врска, вклучително и иднитете договори. Клиенти се правни лица, како и физички лица.

Вие прифаќате дека со влегување на страницата, сте прочитале, разбрале и прифатиле дека сте обврзани со сите овие Услови и правила. Ако не се согласувате со сите овие Услови и правила, тогаш изрично ви се забранува користењето на страницата и мора веднаш да го прекинете користењето.

Условите и дополнителните услови или документите што можат да бидат објавени на веб-страницата од време на време, изрично се вклучени овде со референца. Го задржуваме правото, според нашето мислење, да извршиме измени или измени во овие Услови и правила во било кое време и од било која причина.

Ние ќе ве известиме за секоја промени со ажурирање на датумот на „Последно ажурирање“ на овие Правила и услови, и вие се откажувате од било кое право за да добиете конкретно известување за какви било такви промени.

Адреса

Адреса на компанијата е на улица Јадранска Магистрала бр.47, Скопје. Нашите понуди и услуги се нудат според овие Услови на употреба, што се менуваат од време на време. При издавање на договор, Клиентот ги познава и прифаќа овие Услови на употреба. Другите услови за употреба не се применуваат освен ако не сме се договориле во писмена форма.

Одговорности на клиентите

 • Клиентот ќе изврши дигитална нарачка. Последиците од недостатоците или одложувањата што произлегуваат од нејасна, неточна или нецелосна формулација на задачата од страна на Клиентот, ќе ги сноси Клиентот.
 • Нарачките од клиентот мора да ги содржат податоците побарани од нас.
 • Последиците од грешките и одложувањата што произлегуваат од непочитувањето на овие обврски од страна на Клиентот, ќе ги сноси Клиентот.

Одговорности на Comodita Home / БЛУ ЧИП  ДООЕЛ

 • Ние ќе ја испорачаме стоката во согласност со највисоките стандарди за квалитет на услугата во индустријата.
 • Роковите за испорака се дадени според договорената временска рамка, според најдобрата проценка.
 • Нема да има одговорност за дефекти што произлегуваат од повреда на должностите за соработка со Клиентот или предизвикани од неточна, нецелосна, термиолошки неточна или слабо читлива документација.
 • Одговорноста во овој случај е ограничена на штети што обично се направени, предвидливи и е ограничено на износот на обемот на договорот за превод или друга релевантна работа. Веб-страницата ќе одговара само за намерни активности и груба небрежност.

Понуди и цени

 • Сите понуди и цени не се задолжителни. Тие можат да бидат прилагодени за да одговараат на моменталните услови и дополнителните трошоци, без посебно известување.
 • Цените се во денари. Сите цени наведени во нашите понуди се бруто цени и вклучуваат данок на додадена вредност.
 • Условите за плаќање, предвремените попусти на исплати или други попусти не се гарантирани, освен ако не се изречно регулирани.
 • Специјалните услуги бараат доплата или ќе се наплатат според претходните трошоци.

Одговорност на трети лица

Comodita нема да биде одговорна за дефекти и штети предизвикани од трети лица.

 • Секоја жалба на Клиентот во судовите на Република Северна Македонија за штета на трети лица (кои не се страни во договорот) е неприфатилива.

Виша сила

 • Ние нема да бидеме одговорни за штети кои произлегуваат од виша сила (природни непогоди, прекини на електрична енергија, компјутерски вируси кои не се откриваат преку редовни антивирусни проверки, блокирање на сообраќај, и сл.). Со сите средства, Комодита има право да се повлече од договорот или да бара разумен грејс период од Клиентот за извршување на договорот. Секое барање за отштета е исклучено во овој случај.
 • Пред завршувањето на преводот, Клиентот има право само да го откаже договорот од добра причина. Откажувањето е валидно само во писмена форма. Во случај Клиентот да го откаже договорот, Преведувачот има право да го фактурира договореното надополнување. Сепак, Преведувачот не може да наплаќа трошоци заштедени од откажувањето на договорот и износот што се наплатува треба да се запише во однос на другите профити заработени од било каква последователна примена на работниот капацитет, како и против било каква добивка што Преведувачот злонамерно ја избегнува.

Користење на веб-страницата

БЛУ ЧИП ДООЕЛ ги поседува сите права на интелектуална сопственост на оваа веб-страница и нејзината содржина, вклучувајќи но не ограничувајќи се на сите логоа, трговски марки, податоци, текстови, графики, шеми, слики или било кој друг материјал или аудиовизуелни алгоритми. Зависно од овие услови за користење, на корисникот му се дава ограничена, привремена, отповиклива и не-ексклузивна лиценца за пристап, прелистување и користење на оваа веб-страница само за лични и некомерцијални цели.

Содржината и знаците се дадени на страницата „SI IS“ само за ваши информации и лична употреба. Под услов да имате право да ја користите веб-страницата, ви е дадена ограничена лиценца за пристап и употреба на делот Содржина на кој сте добиле правилен пристап само за ваша лична, некомерцијална употреба. Ги задржуваме сите права што не ви се изрично доделени на вас и на страницата, содржината и ознаките.

Ниту еден дел од оваа веб-страница не смее да се репродуцира, удвојува, копира, продава, препродава, прифаќа, модифицира или на друг начин се употребува или се користи, целосно или делумно, за која било претходна цел без претходно писмено одобрување. Не ви е дозволено објавување на дел од оваа веб-страница во каква било форма во било кој друг медиум (печатен, електронски или на друг начин) или како дел од било која комерцијална услуга без претходно писмено одобрение од НАС. Сите погоре споменати права на интелектуална сопственост остануваат во сопственост на БЛУ ЧИП  ДООЕЛ.

Дополнително, при пристап и прелистување на оваа веб-страница, мора да ги почитувате сите применливи закони, прописи и кодови. Не смеете да се поврзете со некој дел од веб-страницата освен главната страница и не смеете да врамувате или да користите техники за врамување за да ја затворите веб-страницата или кој било дел од веб-страницата, без наше претходно писмено одобрување и без оштетување на нашата репутација, и без да предложите какво било здружение, одобрение или одобрение на вашите стоки или услуги или вашата веб-страница од Нас. Не смеете да ја менувате или да се обидувате да ја измените целата или кој било дел од содржината на веб-страницата и да не стекнувате или да се обидувате да добиете неовластен пристап до веб-страницата, серверот на кој е хостирана веб-страницата или кој било трети сервер, компјутер или база на податоци поврзани со веб-страницата.

Одговорност

БЛУ ЧИП  ДООЕЛ не презема никаква одговорност за штети или загуби што произлегуваат од посетата на веб-страницата https://www.comodita-home.mk/, ниту е одговорна за тоа, ниту пак на кој било начин вклучува каква било одговорност од трета страна или нивната содржина. Блу Чип Дооел е одговорен за информациите поврзани со своите услуги, исто така, дефинирани со Договорот за услуги со своите клиенти за специфични услуги (и).

Примена

Ако целата или било кој дел од било која одредба од овие Услови на употреба е или станува неважечка, неважечка или неприменлива од која било причина, таа ќе биде исклучена од овие Услови на употреба и ќе стане неефикасна колку што е можно без измена на преостанатите одредби на овие Услови на употреба и во никој случај нема да влијае на валидноста или спроведливоста на која било друга одредба.

Откажување

Ниту едно откажување од наша страна за било каква повреда на овие Услови на употреба нема да претставува откажување од какво било претходно постоечка или последователна повреда и нема да бидеме под влијание на било какво одложување, неуспех или пропуст во спроведувањето или изразувањето на нашето трпение. во врска со било кое од врските за вашите активности.

Закон и управувачка надлежност

Овие услови за користење и / или вашата употреба на веб-страницата се регулирани и толкувани во согласност со законот на Република на Северна Македонија ќе имаат исклучителна надлежност за секој спор што може да се појави.