KUSHTET E PËRDORIMIT TË COMODITA HOME

Kushtet e Përdorimit përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë midis COMODITA HOME / De Holding SHPK (këtu e tutje, Ofruesi i Shërbimit të Faqes, Ne, De Holding SHPK, Comodita) dhe Klientit (Kontraktorit).

Respektimi i Kushteve të Përdorimit dhe Politikës sonë të Privatësisë është i detyrueshëm për hyrjen dhe përdorimin e kësaj faqe në internet, e cila është në pronësi dhe operohet nga De Holding SHPK. Këto Kushtet e Përdorimit zbatohen për transaksionet e biznesit kolektiv ndërmjet NE.-së dhe Klientit. Ato vlejnë për të gjithë marrëdhënien e biznesit, përfshirë kontratat e ardhshme. Klientët janë persona juridikë si dhe individë.

Ju pranoni që duke hyrë në sit, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte dhe Kushte. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha këto Kushte dhe Rregulla, atëherë ju ndalohet shprehimisht të përdorni Faqen dhe duhet të ndërprisni përdorimin menjëherë.

Kushtet dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në sit herë pas here përfshihen shprehimisht këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte dhe Kushtet në çdo kohë dhe për ndonjë arsye.

Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke azhurnuar datën “Përditësuar së Fundmi” të këtyre Kushteve dhe Kushteve, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për secilin ndryshim të tillë.

Adresa

Adresa e kompanisë është në Rrugën Feridon Fezollari, Njesia Bashkiake Nr.6 me NIPT. L71402065J. Ofertat dhe shërbimet tona ofrohen në bazë të këtyre Kushteve të Përdorimit të ndryshuara herë pas here. Gjatë lëshimit të një kontrate Klienti njeh dhe pranon këto Kushte të Përdorimit. Kushtet e tjera të përdorimit nuk zbatohen, përveç nëse ne kemi rënë dakord me to me shkrim.

Përgjegjësitë e Klientit

Klienti do të bëjë një porosi dixhitale. Pasojat e mangësive ose vonesave që rezultojnë nga një formulim i paqartë, i pasaktë ose jo i plotë i detyrës nga ana e Klientit do të përballohen nga Klienti.
Porositë nga Klienti duhet të përfshijnë të dhënat e kërkuara nga ne.
Pasojat e gabimeve dhe vonesave që vijnë nga mosrespektimi i këtyre detyrimeve nga ana e Klientit do të barten nga Klienti.
Përgjegjësitë e Comodita Home/De Holding SHPK

Ne do të dorëzojmë mallin në përputhje me standardet më të larta të kualitetit të shërbimit në industri.
Afatet e dorëzimit sigurohen sipas kornizës kohore të rënë dakord, sipas vlerësimit më të mirë.
Nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për defektet që vijnë nga shkelja e detyrave të bashkëpunimit të Klientit ose që janë shkaktuar nga dokumente të gabuara, jo të plota, terminologjike të pasakta ose të lexueshme dobët.
Përgjegjësia në këtë rast është e kufizuar në dëme tipikisht të krijuara, të parashikueshme dhe është e kufizuar në sasinë e vëllimit të kontratës së përkthimit ose veprës tjetër përkatëse. Faqja do të jetë përgjegjëse vetëm për veprime të qëllimshme dhe neglizhencë të rëndë.
Procedura e kryerjes së blerjes/porosisë në rrugë elektronike dhe anullimi saj.

Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të De Holding SHPK.
Nëse klienti jep komandën “Proceso”, pas plotësimit të gjithë të dhwnave të kërkuara nga NE, ai nuk mund ta anulloj më veprimin dhe De Holding nuk mban përgjegjësi ekonomike lidhur më këtë si dhe nuk do të procedoj me kthim e shumës për veprimin e kryer.
Në rastë ngatërrimit të produktit për faj të De Holding SHPK, shoqëria mban përgjegjësi për ndërrimin e tij pa kosto ekstra.
De Holding SHPK nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.
De Holding SHPK nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.
Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga De Holding SHPK të kushteve të dorëzimit të parashikuar në Pikën më sipër, duke njoftuar me email në adresën ______________ ose në numrin e telefonit të shërbimit: _____________
Kërkesa për anullim do të merret parasysh nga De Holding SHPK vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve te pershkruara ne këto Kushte.
Për rastet e mësipërme të anullimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 10 ditë nga marrja e kërkesës nga De Holding SHPK.
Oferta dhe çmimet

Të gjitha ofertat dhe çmimet nuk janë detyruese. Ato mund të përshtaten për t’iu përshtatur kushteve aktuale dhe shpenzimeve shtesë, pa njoftim të veçantë.
Çmimet janë në euro, përveç nëse është rënë dakord për një valutë tjetër. Të gjitha çmimet e listuara në ofertat tona janë çmime neto dhe nuk përfshijnë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.
Kushtet e pagesës, zbritjet e parakohshme të pagesave ose zbritjet e tjera nuk garantohen, përveç nëse ato janë rregulluar shprehimisht.
Shërbimet speciale kërkojnë një shtesë ose do të tarifohen sipas shpenzimeve të mëparshme.

Transporti i Produktit

Dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 3-5 ditëve nga dita pasardhëse e kryerjes sw porosisw nga De Holding SHPK ose nga shoqwritw e transportit qw ajo bashkwpunon. Si FedEx.
Në rast mungese apo vonese, Ju do të njoftoheni nga De Holding SHPK për shtyrjen e afatit të dorëzimit.
Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mospërmbushja e porosisë nuk do të nënkuptojnë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.
De Holding SHPK, nëpërmjet transportuesit, do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti i transportit.
Përgjegjësia e palës së tretë

Comodita nuk do të jetë përgjegjëse për defektet dhe dëmet e shkaktuara nga palët e treta.

Çdo ankim i Klientit në gjykatat e Republikws sw Shqipwriswe për dëmtime të palëve të treta (jo-palë në kontratë) është i papranueshëm.
Forca madhore

Ne nuk do të jemi përgjegjës për dëmet që vijnë nga forca madhore (shkatërrimet natyrore, ndërprerja e energjisë, viruset kompjuterikë që nuk dallohen përmes kontrolleve të rregullta anti-virale, bllokimet e trafikut etj. Me të gjitha mjetet, Comodita ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata ose të kërkojë një periudhë të arsyeshme hiri nga Klienti për ekzekutimin e kontratës. Çdo pretendim për dëmshpërblim përjashtohet në këtë rast.
Para përfundimit të përkthimit, Klienti ka të drejtë vetëm të anulojë kontratën për një arsye të mirë. Heqja dorë është e vlefshme vetëm në formë të shkruar. Në rast se Klienti anulon kontratën, Përkthyesi ka të drejtë të faturojë rimbushjen e rënë dakord. Sidoqoftë, Përkthyesi nuk mund të ngarkojë asnjë shpenzim të kursyer nga anulimi i kontratës dhe shuma e faturuar duhet të kreditohet kundrejt fitimeve të tjera të fituara nga ndonjë aplikim i mëvonshëm i kapacitetit të punës, si dhe kundër çdo fitimi që Përkthyesi shmang me qëllim të keq.
Përdorimi i faqes në internet

De Holding SHPK zotëron të gjitha të drejtat intelektuale në këtë faqe në internet dhe përmbajtjen e saj, duke përfshirë por jo kufizuar në të gjitha logot, markat tregtare, të dhënat, tekstet, grafikët, skemat, imazhet ose ndonjë material tjetër ose algoritme audiovizive. Në varësi të këtyre kushteve të përdorimit, përdoruesit i është dhënë një licencë e kufizuar, e përkohshme, e revokueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë, shfletuar dhe përdorur këtë faqe në internet vetëm për qëllime personale dhe jo-komerciale.

Përmbajtja dhe Shenjat janë dhënë në Sajtin “SI IS” vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Me kusht që të keni të drejtë të përdorni Faqen, ju është dhënë një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur pjesën e Përmbajtjes në të cilën keni fituar qasjen siç duhet vetëm për përdorimin tuaj personal, jotregtar. Ne i rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht juve dhe sitit, përmbajtjes dhe shenjave.

Asnjë pjesë e kësaj faqe në internet nuk mund të riprodhohet, dublikohet, kopjohet, shitet, rishitet, pranohet, modifikohet, ose përdoret ndryshe ose shfrytëzohet, qoftë plotësisht ose pjesërisht, për ndonjë qëllim paraprak pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim. Nuk lejohet të ribotoni ndonjë pjesë të kësaj faqe në internet në çfarëdo forme në ndonjë medium tjetër (të shtypur, elektronik ose ndryshe) ose si pjesë e ndonjë shërbimi tregtar pa lejen paraprake me shkrim nga NE. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të përmendura më lart mbeten në pronësi të De Holding SHPK.

Për më tepër, gjatë hyrjes dhe shfletimit të kësaj faqe në internet, ju duhet t’i përmbaheni të gjitha ligjeve, rregulloreve dhe kodeve të aplikueshme. Ju nuk duhet të lidheni me ndonjë pjesë të faqes në internet përveç faqes kryesore dhe nuk duhet të kornizoni ose përdorni teknika kornizimi për të mbyllur faqen e internetit, ose ndonjë pjesë të faqes së internetit, pa miratimin tonë paraprak me shkrim, dhe pa dëmtuar reputacionin tonë, dhe pa duke sugjeruar ndonjë shoqatë, miratim ose miratim për mallrat ose shërbimet tuaja ose faqen tuaj në internet nga Ne. Ju nuk duhet të modifikoni, ose të përpiqeni të modifikoni, të gjithë ose ndonjë pjesë të përmbajtjes në faqen e internetit, dhe të mos fitoni ose të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar në faqen e internetit, serverin në të cilin është ruajtur faqja e internetit ose ndonjë server i palës së tretë , kompjuter ose bazë të dhënash të lidhur me faqen e internetit.

Përgjegjësia

De Holding SHPK nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmet ose humbjet që rezultojnë nga vizita në faqen e internetit https://www.comodita-home.al/,gjithashtu nuk është përgjegjës për, dhe as nuk përfshin në asnjë mënyrë ndonjë lidhje të palës së tretë ose përmbajtjen e tyre. De Holding SHPK është përgjegjësia e informacionit e lidhur me shërbimet e veta përcaktohet gjithashtu nga Marrëveshja e Shërbimit me klientët e saj për shërbime (et) specifike.

Zbatimi

Nëse e tërë ose ndonjë pjesë e ndonjë dispozite të këtyre kushteve të përdorimit është ose bëhet e pavlefshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme për ndonjë arsye, e njëjta do të përjashtohet nga këto kushte të përdorimit dhe do të bëhet e paefektshme për aq sa është e mundur pa duke modifikuar dispozitat e mbetura të këtyre kushteve të përdorimit dhe në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër.

Heqja dorë

Asnjë heqje dorë nga ana jonë për ndonjë shkelje të këtyre kushteve të përdorimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga ndonjë shkelje tjetër paraprake ose pasuese dhe ne nuk do të ndikohemi nga asnjë vonesë, dështim ose mosveprim për të zbatuar ose shprehur durimin e dhënë në lidhje me ndonjë nga veprimet tuaja lidhjet.

Ligji dhe juridiksioni qeverisës

Këto kushte të përdorimit dhe / ose përdorimi juaj i faqes në internet rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë dhe gjykatat e Republikës së Shqipërisë do të kenë juridiksion eksluziv për çdo mosmarrëveshje që mund të lined.