POLITIKA E PRIVATËSISË ‘’BLUECHIP INTERNATIONAL’’ L.L.C.
COMODITA HOME

Bluechip International L.L.C. / Comodita Home (këtu e tutje Ofruesi i Shërbimit të Faqes, Ne,  zotohet t’i përmbahet rregullave dhe parimeve të përcaktuara në këtë politikë të privatësisë, e cila është në përputhje me Ligjin Nr. 06/L-082, datë 25.02.2019 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (të ndryshuar). Faqja i jep rëndësinë e duhur privatësisë së individëve dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Politika e Privatësisë është zhvilluar për të përcaktuar qëllimet, termat dhe kushtet e përpunimit të dhënave personale dhe të drejtat që kanë të bëjnë me të dhënat personale të pronarëve të dhënave. Ne e konsiderojmë konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale si thelbësore dhe zotohemi për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale.

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si informacioni juaj personal mblidhet, përdoret dhe ndahet kur vizitoni www.comoditahome.com


KUSHTET DHE PFRKUFIZIMET

Të dhënat personale – nënkuptojnë çdo informacion që i përket një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (referuar tani e tutje si subjekt subjekt i të dhënave ’); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht përmes një identifikuesi të tillë si një emër, një të dhëne identifikimi, vendndodhjes, një identiteti në internet ose një ose më shumë faktorëve specifik për fizik, fiziologjik, biologjik, psikologjik , identiteti ekonomik, kulturor ose shoqëror i atij personi fizik.

Përpunimi – nënkupton çdo operacion ose një seri operacionesh të kryera në të dhëna personale ose në grupe të të dhënave personale, pavarësisht nëse janë ose jo me mjete të automatizuara, të tilla si blerja, regjistrimi, organizimi, rregullimi, ruajtja, adaptimi ose modifikimi, rikuperimi, konsultimi, përdorimi, zbulimi nga transmetimi, shpërndarja ose vënia ndryshe në dispozicion, rreshtimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

Kontrolluesi – nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik ose të qeverisjes lokale që është mbledhësi origjinal i të dhënave personale. Kontrolluesi konstaton objektivat dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale.

Përpunuesi – nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik ose të qeverisjes vendore që përpunon të dhëna personale në emër të udhëzuesve dhe nga udhëzuesit e tyre.

Shkelja e të dhënave personale – nënkupton një shkelje që çon në shkatërrim aksidental ose të paligjshëm, humbje, ndryshim, zbulim të paautorizuar ose qasje në të dhënat personale të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe.

Subjekti i të dhënave – nënkupton një person, të dhënat personale të të cilit përpunohen.

PARIMET

Kur përpunojmë të dhëna personale, Bluechip International L.L.C., i përmbahet parimeve të mëposhtme:

 • Parimi i ligjshmërisë, drejtësisë dhe transparencës – të dhënat personale do të përpunohen në mënyrë të ligjshme, të drejtë dhe në një mënyrë transparente në lidhje me subjektin e të dhënave;
 • Parimi i kufizimit të qëllimit – të dhënat personale duhet të mblidhen për qëllime të specifikuara, të qarta dhe legjitime dhe të mos përpunohen më tej në një mënyrë që nuk është në përputhje me ato qëllime;
 • Parimi i minimizimit të të dhënave – të dhënat personale duhet të jenë adekuate, relevante dhe të kufizuara në ato që janë të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat ato përpunohen;
 • Parimi i saktësisë – të dhënat personale duhet të jenë të sakta dhe, kur është e nevojshme, të mbahen të azhurnuara;
 • Parimi i kufizimit të ruajtjes – të dhënat personale do të mbahen në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale;
 • Parimi i integritetit dhe konfidencialitetit – të dhënat personale do të përpunohen në një mënyrë që siguron sigurinë e duhur të të dhënave personale, përfshirë mbrojtjen nga përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe nga humbja, shkatërrimi ose dëmtimi aksidental, duke përdorur masat e duhura teknike ose organizative.

 

SIGURIA E PËRPUNIMIT

 

 • Duke ndjekur parimin e arsyeshmërisë, faqja zbaton masa të ndryshme organizative, fizike dhe të teknologjisë së informacionit të sigurisë për të mbrojtur të dhënat personale.
 • Ne, në raste të caktuara, mund të përdorim procesorë për përpunimin dhe ofrimin e shërbimeve. Faqja siguron që përpunuesit të përpunojnë të dhëna personale në përputhje me ligjin me ligjet e Republikës së Shqipërisë si dhe të marrin masat përkatëse të sigurisë. Marrëveshjet e konfidencialitetit janë lidhur me cilindo dhe të gjithë përpunuesit.
 • Ne menjëherë njoftojmë subjektet e të dhënave për çdo shkelje të të dhënave personale.

 

QËLLIMI I PËRPUNIMIT

 • Ne përdorim informacionin që mbledhim për të na ndihmuar të zbulojmë për rrezik të mundshëm dhe mashtrim (në veçanti, adresën tuaj IP), dhe më përgjithësisht për të përmirësuar dhe optimizuar Faqen tonë.
 • Sajti përpunon të dhënat personale për të kryer një shërbim dhe për të siguruar kryerjen e tyre.
 • Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale është që:

– ju mundëson të kryeni blerjen e produkteve

– të hyjë në një marrëveshje konfidencialiteti.

– merrni faturat për blerjen e kryer.

 

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

 • Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të bëjnë kërkime në lidhje me të dhënat e tyre personale që ata na kanë dorëzuar.
 • Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të paraqesin një ankesë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në Inspektorin e Mbrojtjes së të Dhënave.

LLOJI I TË DHËNAVE PERSONALE TË MBLEDHURA

Faqja mbledh të dhënat personale të mëposhtme:

 • emrin dhe mbiemrin tuaj
 • adresa e postës elektronike
 • numri i telefonit
 • informacionin e kartës së kreditit

Çdo e dhënë personale në lidhje me ju jepet vetëm nga ju.

RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

 • Ne i mbajmë të dhënat personale në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale, përveç nëse faqja duhet të pajtohet me një kërkesë që del nga ligji që parashikon kushte të ndryshme të ruajtjes personale të dhëna.
 • Ne do të shkatërrojmë dhe / ose fshijmë në mënyrë të sigurt çdo të dhënë personale pa ndonjë qëllim për ruajtje pasi të ketë kaluar një vit nga ofrimi i shërbimit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe midis marrësit të shërbimit dhe nesh.

 

RUAJTJA E TË DHËNAVE

Kur të bëni një porosi përmes Sajtit, ne do të ruajmë Informacionin tuaj të Rendit për të dhënat tona përveç nëse dhe derisa të na kërkoni të fshini këtë informacion.

 

NDRYSHIMET

Ne mund ta azhornojmë këtë Politikë të Privatësisë herë pas here në mënyrë që të pasqyrojmë ndryshimet në praktikat tona ose për arsye të tjera operacionale, ligjore ose rregullatore.

 

NDRYSHIMET NË POLITIKËN E PRIVATËSISË

Faqja e konsideron të rëndësishme privatësinë e individëve dhe, për këtë arsye azhornon rregullisht këtë Politikë të Privatësisë. Versioni i fundit i Politikës së Privatësisë është gjithmonë i disponueshëm në faqen e internetit.

DETAJET E KONTAKTIT

Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim ose propozim në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, mund të kontaktoni kontrolluesin, duke përdorur detajet e mëposhtme të kontakteve:

 

Bluechip International L.L.C. ‘’Comodita Home’’

Gjakovë, Rr. Nena Terezë’’ pan.

 Tel:  +383 45 657 189

Email: [email protected]