KUSHTET E PËRDORIMIT TË BLUECHIP INTERNATIONAL

“COMODITA HOME”

Kushtet e Përdorimit përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë midis Bluechip  International’’ L.L.C., COMODITA HOME (këtu e tutje, Ofruesi i Shërbimit të Faqes, Ne, dhe Klientit (Kontraktorit).

Respektimi i Kushteve të Përdorimit dhe Politikës sonë të Privatësisë është i detyrueshëm për hyrjen dhe përdorimin e kësaj faqe në internet, e cila është në pronësi dhe operohet nga Comodita Home. Këto Kushtet e Përdorimit zbatohen për transaksionet e biznesit kolektiv ndërmjet Bluechip International L.L.C. dhe Klientit. Ato vlejnë për të gjithë marrëdhënien e biznesit, përfshirë kontratat e ardhshme. Klientët janë persona juridikë si dhe individë.

Ju pranoni që duke hyrë në sit, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha këto Kushte dhe Rregulla, atëherë ju ndalohet shprehimisht të përdorni Faqen dhe duhet të ndërprisni përdorimin menjëherë.

Kushtet dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në sit herë pas here përfshihen shprehimisht këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte dhe Kushtet në çdo kohë dhe për ndonjë arsye.

Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke azhurnuar datën “Përditësuar së Fundmi” të këtyre Kushteve dhe Kushteve, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për secilin ndryshim të tillë.

ADRESA

Adresa e kompanisë është në Rrugën Nena Terezë pan. Gjakove, me NUI : 810748923. Ofertat dhe shërbimet tona ofrohen në bazë të këtyre Kushteve të Përdorimit të ndryshuara herë pas here. Gjatë lëshimit të një kontrate Klienti njeh dhe pranon këto Kushte të Përdorimit. Kushtet e tjera të përdorimit nuk zbatohen, përveç nëse ne kemi rënë dakord me to me shkrim.

PËRGJEGJËSITË E KLIENTIT

 • Klienti do të bëjë një porosi dixhitale. Pasojat e mangësive ose vonesave që rezultojnë nga një formulim i paqartë, i pasaktë ose jo i plotë i detyrës nga ana e Klientit do të përballohen nga Klienti.
 • Porositë nga Klienti duhet të përfshijnë të dhënat e kërkuara nga ne.
 • Pasojat e gabimeve dhe vonesave që vijnë nga mosrespektimi i këtyre detyrimeve nga ana e Klientit do të barten nga Klienti.

PËRGJEGJËSITË E COMODITA HOME

 • Ne do të dorëzojmë mallin në përputhje me standardet më të larta të kualitetit të shërbimit në industri.
 • Afatet e dorëzimit sigurohen sipas kornizës kohore të rënë dakord, sipas vlerësimit më të mirë.
 • Nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për defektet që vijnë nga shkelja e detyrave të bashkëpunimit të Klientit ose që janë shkaktuar nga dokumente të gabuara, jo të plota, terminologjike të pasakta ose të lexueshme dobët.
 • Përgjegjësia në këtë rast është e kufizuar në dëme tipikisht të krijuara, të parashikueshme dhe është e kufizuar në sasinë e vëllimit të kontratës së përkthimit ose veprës tjetër përkatëse. Faqja do të jetë përgjegjëse vetëm për veprime të qëllimshme dhe neglizhencë të rëndë.

OFERTA DHE ÇMIMET

 • Të gjitha ofertat dhe çmimet nuk janë detyruese. Ato mund të përshtaten për t’iu përshtatur kushteve aktuale dhe shpenzimeve shtesë, pa njoftim të veçantë.
 • Çmimet janë në euro, përveç nëse është rënë dakord për një valutë tjetër. Të gjitha çmimet e listuar në ofertat tona janë çmime neto dhe nuk përfshijnë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.
 • Kushtet e pagesës, zbritjet e parakohshme të pagesave ose zbritjet e tjera nuk garantohen, përveç nëse ato janë rregulluar shprehimisht.
 • Shërbimet speciale kërkojnë një shtesë ose do të tarifohen sipas shpenzimeve të mëparshme.

 

PËRGJEGJËSIA E PALËS SË TRETË

Comodita Home, nuk do të jetë përgjegjëse për defektet dhe dëmet e shkaktuara nga palët e treta.

Çdo ankim i Klientit në njërën nga gjykatat e Republikës se Kosovës për dëmtime të palëve të treta (jo-palë në kontratë) është i papranueshëm.

Forca madhore

 • Ne nuk do të jemi përgjegjës për dëmet që vijnë nga forca madhore (shkatërrimet natyrore, ndërprerja e energjisë, viruset kompjuterikë që nuk dallohen përmes kontrolleve të rregullta anti-virale, bllokimet e trafikut etj. Me të gjitha mjetet, Comodita ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata ose të kërkojë një periudhë të arsyeshme hiri nga Klienti për ekzekutimin e kontratës. Çdo pretendim për dëmshpërblim përjashtohet në këtë rast.
 • Para përfundimit të përkthimit, Klienti ka të drejtë vetëm të anulojë kontratën për një arsye të mirë. Heqja dorë është e vlefshme vetëm në formë të shkruar. Në rast se Klienti anulon kontratën, Përkthyesi ka të drejtë të faturojë rimbushjen e rënë dakord. Sidoqoftë, Përkthyesi nuk mund të ngarkojë asnjë shpenzim të kursyer nga anulimi i kontratës dhe shuma e faturuar duhet të kreditohet kundrejt fitimeve të tjera të fituara nga ndonjë aplikim i mëvonshëm i kapacitetit të punës, si dhe kundër çdo fitimi që Përkthyesi shmang me qëllim të keq.

PËRDORIMI I FAQES NË INTERNET

Comodita Home, zotëron të gjitha të drejtat intelektuale në këtë faqe në internet dhe përmbajtjen e saj, duke përfshirë por jo kufizuar në të gjitha logot, markat tregtare, të dhënat, tekstet, grafikët, skemat, imazhet ose ndonjë material tjetër ose algoritme audiovizive. Në varësi të këtyre kushteve të përdorimit, përdoruesit i është dhënë një licencë e kufizuar, e përkohshme, e revokueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë, shfletuar dhe përdorur këtë faqe në internet vetëm për qëllime personale dhe jo-komerciale.

Përmbajtja dhe Shenjat janë dhënë në Sajtin “SI IS” vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Me kusht që të keni të drejtë të përdorni Faqen, ju është dhënë një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur pjesën e Përmbajtjes në të cilën keni fituar qasjen siç duhet vetëm për përdorimin tuaj personal, jo tregtar. Ne i rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht juve dhe sitit, përmbajtjes dhe shenjave.

Asnjë pjesë e kësaj faqe në internet nuk mund të riprodhohet, dublikohet, kopjohet, shitet, rishitet, pranohet, modifikohet, ose përdoret ndryshe ose shfrytëzohet, qoftë plotësisht ose pjesërisht, për ndonjë qëllim paraprak pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim. Nuk lejohet të ribotoni ndonjë pjesë të kësaj faqe në internet në çfarëdo forme në ndonjë medium tjetër (të shtypur, elektronik ose ndryshe) ose si pjesë e ndonjë shërbimi tregtar pa lejen paraprake me shkrim nga NE. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të përmendura më lart mbeten në pronësi të Bluechip International L.L.C. ( Comodita Home ).

Për më tepër, gjatë hyrjes dhe shfletimit të kësaj faqe në internet, ju duhet t’i përmbaheni të gjitha ligjeve, rregulloreve dhe kodeve të aplikueshme. Ju nuk duhet të lidheni me ndonjë pjesë të faqes në internet përveç faqes kryesore dhe nuk duhet të kornizoni ose përdorni teknika kornizimi për të mbyllur faqen e internetit, ose ndonjë pjesë të faqes së internetit, pa miratimin tonë paraprak me shkrim, dhe pa dëmtuar reputacionin tonë, dhe pa duke sugjeruar ndonjë shoqatë, miratim ose miratim për mallrat ose shërbimet tuaja ose faqen tuaj në internet nga Ne. Ju nuk duhet të modifikoni, ose të përpiqeni të modifikoni, të gjithë ose ndonjë pjesë të përmbajtjes në faqen e internetit, dhe të mos fitoni ose të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar në faqen e internetit, serverin në të cilin është ruajtur faqja e internetit ose ndonjë server i palës së tretë , kompjuter ose bazë të dhënash të lidhur me faqen e internetit.

PËRGJEGJËSIA

Bluechip International L.L.C., nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmet ose humbjet që rezultojnë nga vizita në faqen e internetit https://www.comoditahome.com/,gjithashtu nuk është përgjegjës për, dhe as nuk përfshin në asnjë mënyrë ndonjë lidhje të palës së tretë ose përmbajtjen e tyre. Bluechip International L.L.C, është përgjegjësia e informacionit e lidhur me shërbimet e veta përcaktohet gjithashtu nga Marrëveshja e Shërbimit me klientët e saj për shërbime (et) specifike.

ZBATIMI

Nëse e tërë ose ndonjë pjesë e ndonjë dispozite të këtyre kushteve të përdorimit është ose bëhet e pavlefshme ose e pazbatueshme për ndonjë arsye, e njëjta do të përjashtohet nga këto kushte të përdorimit dhe do të bëhet e paefektshme për aq sa është e mundur pa duke modifikuar dispozitat e mbetura të këtyre kushteve të përdorimit dhe në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër.

HEQJA DORË

Asnjë heqje dorë nga ana jonë për ndonjë shkelje të këtyre kushteve të përdorimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga ndonjë shkelje tjetër paraprake ose pasuese dhe ne nuk do të ndikohemi nga asnjë vonesë, dështim ose mosveprim për të zbatuar ose shprehur durimin e dhënë në lidhje me ndonjë nga veprimet tuaja lidhjet.

LIGJI DHE JURIDIKSIONI QEVERISËS

Këto kushte të përdorimit dhe / ose përdorimi juaj i faqes në internet rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin e Republikës së Kosovës dhe gjykatat e Republikës së Kosovës do të kenë juridiksion ekskluziv për çdo mosmarrëveshje që mund të lind.

Bluechip International L.L.C. ‘’Comodita Home’’

Gjakovë, Rr. ‘’Nëna Terezë’’ pn.